úterý 5. 3. 2024
0.39
ČeštinaEnglishEnglish (UK)DeutschFrançaisItalianoEspañolPolskiРусский язык
 

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

DC SERVICE s.r.o.
agentura
Maiselova 4, 110 00 Praha 1
Reg.No. CZ27449556
B.R. OR MS Praha, odd. C, vložka 112571


Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi agenturou a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem objednané služby, která byla zaplacena.
Zaplacením zákazník potvrzuje, že tyto Všeobecné smluvní podmínky uznává a souhlasí s nimi v plném rozsahu a souhlasí se zasíláním newsletteru Visitprague.cz.
Potvrzením objednávky se cestovní agentura zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v potvrzeném rozsahu.


Platební podmínky

A) Cestovní agentura má právo na zaplacení 100% ceny služeb před jejich poskytnutím.
Platba se provádí při všech objednávkách služeb před příjezdem v termínu, uvedeném v potvrzení objednávky. Pro speciální termíny či nabídky a „last minute“ objednávky jsou platné speciální platební podmínky a platba je vyžadována obratem, neboť počet pokojů za speciální cenu je vždy limitován. Jakmile bude cena objednaných služeb uhrazena, zašle cestovní agentura zákazníkovi voucher pro příslušné zaplacené služby a rezervace bude garantována.
Pokud může být platba provedena kartou MASTER/EUROCARD nebo VISA, vyplní zákazník pozorně předepsaná pole v platebním formuláři bankovního platebního terminálu nejpozději v termínu uvedeném v potvrzení objednávky. Pokud zákazník nemá možnost platit MASTER/EUROCARD nebo VISA, kontaktuje agenturu, která mu poskytne informace o jiných možnostech platby (např. AMEX, JCB).
V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem je cestovní agentura oprávněna jeho účast na zájezdu zrušit s tím, že náklady spojené se zrušením účasti (stornopoplatky) hradí zákazník.
B) V případě, že platba za objednané služby bude uhrazena klientem přímo v hotelu, vystupuje v tomto vztahu cestovní agentura jako zprostředkovatel. Smluvní vztah je v tomto případě navázán přímo mezi hotelem a klientem a cestovní agentura neručí za případné vady či škody, vzniklé z tohoto vztahu.

Zabezpečení dat

Visitprague.cz používá pro komunikaci s klienty nejmodernější zabezpečení 128/256 bit SSL kodováním prostřednictvím certifikátu EV SSL (Extended Validation Secure Socket Layer), který zabezpečuje komunikaci kryptováním textů.EV SSL certifikát vydaný certifikační agenturou , používá více než 99,3% internetových prohlížečů a prezentací.


Cena

Cenou se rozumí cena uvedená v potvrzení objednávky zákazníka. Případné slevy vyhlášené cestovní agenturou po potvrzení objednávky zákazníka cestovní agenturou nezakládají právo zákazníka na zlevněnou cenu.


Práva a povinnosti zákazníka

K základním právům zákazníka patří:
a) právo na řádné poskytnutí potvrzených služeb
b) právo na dodatečné informace, pokud se týkají objednaných a uhrazených služeb
c) právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy za podmínek stanovených v těchto podmínkách ( s vyjímkou odstoupení od již zakoupených vstupenek, které není možné)
d) právo na ochranu dat, která uvádí v přihlášce a v dalších dokumentech, před nepovolanými osobami

K základním povinnostem zákazníka patří:
a) poskytnout cestovní agentuře součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplné a pravdivé vyplnění potřebných formulářů
b) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu čerpání služby, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje
c) zaplatit cenu objednaných služeb před jejich uskutečněním
d) bez zbytečného odkladu sdělovat cestovní agentuře své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb
e) převzít od cestovní agentury doklady potřebné pro čerpání služeb
f) mít k dispozici všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí (cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění, očkovací průkaz atp.- pokud jsou vyžadovány); cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelství zemí kam cestují, resp.které budou projíždět a potřebná víza si obstarat
g) dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, resp. místě a objektu; v případě porušení právních předpisů nebo závažného narušování programu či průběhu zájezdu je cestovní agentura oprávněna zákazníka ze zájezdu vykázat, přičemž tento ztrácí nárok na další služby stejně tak jako nárok na úhradu nevyužitých služeb
h) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní klienty v hotelu, autobusu apod.
i) uhradit event. škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím aj. zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle jeho objednávky


Změny dohodnutých služeb a jejich právní důsledky, rušení objednaných služeb.

 1. Před zahájením čerpání služeb

a) Pokud nastanou okolnosti, které cestovní agentuře brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek, je povinna provést odpovídající změny a zákazníkovi zajistit služby na kvantitativně a kvalitativně srovnatelné úrovni. Takové změny je cestovní agentura povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu.

b) Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy , příp. na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění bez jakýchkoliv stornopoplatků:

 • při zrušení služby cestovní agenturou
 • při závažné změně programu, za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího objektu, pokud je náhradní objekt stejné nebo vyšší kategorie, změna pořadí míst navštívených po trase, změna příjezdové/odjezdové trasy z dopravních, bezpečnostních důvodů apod.

2) V průběhu čerpání služeb

a) Cestovní agentura je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb, pokud z vážných důvodů není možné původně dohodnutý program a služby dodržet. V takovém případě je cestovní agentura povinna:

 • zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě pokud možno shodné nebo blížící se k původním podmínkám objednaných služeb
 • vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu neposkytnutých služeb, za které nebylo poskytnuto náhradní plnění

V případě, že cestovní agentura zajistí jako náhradní plnění služby stejné nebo vyšší kvality (např. ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší třídy), jsou další nároky zákazníka vůči cestovní agentuře vyloučeny.
Cestovní agentura si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, neštěstí a další okolnosti, které cestovní agentura nemohla ovlivnit ani předvídat) a nepřebírá v takovém případě odpovědnost za důsledky plynoucí ze změny programu a ceny zájezdu.

b) Cestovní agentura neručí za případné zpoždění z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, příp. z důvodu přetížení komunikací, hraničních přechodů, stávek či vyšší moci; cestující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. brát možnost výraznějšího zpoždění v úvahu. V případě zpoždění nevzniká zákazníkovi právo na slevu či jiné odškodnění.


Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, stornopoplatky, manipulační poplatek

Zákazník má právo kdykoliv před poskytnutím služby ( s vyjímkou objednávky vstupenek) odstoupit od smlouvy. Toto odstoupení musí být písemné. Odstoupit od smlouvy není možné v případě, že zákazník objednal a uhradil vstupenky na kulturní a obdobné akce, jelikož na základě úhrady vstupenek tyto agentura pro konkrétního zákazníka zajistila.
Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) potvrzeno ze strany cestovní agentury.
Pokud zákazník – jednotlivec ( F.I.T.) zruší objednané ubytovací služby, je povinen uhradit CK následující stornopoplatky:

 • bez storno poplatku do 48 hodin před příjezdem.
 • v případě zrušení rezervace 48 hodin před příjezdem činí storno poplatek 100% ceny za první den pobytu
 • v případě zrušení rezervace v den příjezdu, činí storno poplatek 100% ceny objednaných služeb.
 • v případě, že zákazník objedná službu s nevratnou platbou, činí stornopoplatky 100% uhrazené částky od okamžiku provedení platby.

Agentura si vyhrazuje právo stanovit ve vybraných termínech individuální stornopoplatky – o těchto musí zákazníka informovat před zaplacením ceny služeb.
Cestovní agentura si vyhrazuje právo stanovit individuální stornopoplatky pro skupinové pobyty – služby pro skupiny osob – o těchto musí zákazníka informovat před zaplacením ceny služeb.
Celkovou cenou se rozumí plná prodejní cena.
Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování zájezdu.
Pokud se zákazník se vůbec nedostaví k služeb nebo musí být z čerpání služeb vyloučen, má cestovní agentura nárok na úhradu plné ceny objednaných služeb.
V případě, že zákazník v průběhu čerpání služeb svévolně zruší část objednaných služeb nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby.
V případě zrušení nebo změny objednávky služeb po vystaveni poukazu na služby (voucheru), činí manipulační poplatek 25,- EUR za každý úkon.
V případě, že zákazník objedná službu s nevratnou platbou, činí stornopoplatky 100% uhrazené částky od okamžiku provedení platby.
V případě koupě vstupenek na kulturní představení jsou z důvodu různých podmínek ze strany pořadatelů koncertů a kulturních představení uvedeny konkrétní platné stornopodmínky v popisu k tomu kterému kulturnímu představení. Při nákupu vstupenek na všechny druhy koncertů není možné vstupenky po jejich uhrazení vrátit.

Reklamace, odpovědnost za škody

V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší než bylo předem dohodnuto, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí zákazník uplatnit u cestovní agentury nejlépe písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 15 dnů od data skončení poskytnutých služeb. Po uplynutí této lhůty může zákazník uplatňovat nároky jen tehdy, jestliže k nedodržení této lhůty došlo bez jeho zavinění, avšak nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy měly být služby ukončeny, jinak právo zaniká.
Reklamaci lze uplatnit i u agentury, která zprostředkovala uzavření smlouvy. Při výskytu závad v plnění je zákazník povinen společně působit v tom směru, aby se eventuálním škodám zabránilo nebo aby byly co nejmenší. Zákazník je zejména povinen veškeré svoje výhrady neprodleně sdělit v době čerpání služeb cestovní agentuře, případně vedoucímu hotelu poskytující služby nebo jinému odpovědnému pracovníkovi tak, aby mohla být včas uskutečněna náprava na místě. Opomene-li zákazník z vlastní viny na nedostatek poukázat, nemá nárok na slevu. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace. Na opožděné a nedoložené reklamace nebude brán zřetel.
CK neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které si zákazník objedná na místě u hotelu či jiné organizace.
Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu cestovní agentury (vis maior) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi, pokud není dohodnuto jinak, nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.
Cestovní agentura neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena:

 • zákazníkem
 • třetí osobou, která není spojena s čerpáním poskytovaných služeb
 • neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat

Cestovní pojištění zákazníka

V ceně poskytovaných služeb není obsaženo cestovní pojištění – nejsou proto ze strany cestovní agentury kryta žádná rizika.
Cestovní agentura doporučuje zákazníkům uzavřít cestovní pojištění, které může pokrývat tato rizika (zdravotní, úrazové, zavazadla, odpovědnost za škodu, storno zájezdu ztráty a podobně).


Zvláštní ustanovení

Agentura zpracovává osobní údaje svých zákazníků s jejich souhlasem v omezeném rozsahu:
jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka v rozsahu titul, jméno, příjmení, bydliště, telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu. Tato data mohou být zpřístupněna zaměstnancům DC SERVICE, pověřenému zpracovateli a také předávány těm, kteří jsou oprávněni služby cestovního ruchu poskytovat a rovněž těm, kdo jsou oprávněni nabízet a prodávat služby poskytované nebo zprostředkované cestovní agenturou
DC SERVICE. Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné.
Při zpracovávání osobních údajů zákazníka je DC SERVICE povinen dbát na to, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti .
Zákazník má právo souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle tohoto článku kdykoli písemnou formou odvolat.
Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle § 21c zákona č. 101/2002 Sb.


Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky vstoupily v platnost dne 20. září 2008 a vztahují se na všechny služby poskytované cestovní agenturou DC SERVICE s.r.o.
Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost těchto podmínek
Praha, 22.9.2008

Text níže je zde umístěn z důvodu předpisu Evropské komise a české legislativy :
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“