Poniedziałek 22. 7. 2024
3.06
ČeštinaEnglishEnglish (UK)DeutschFrançaisItalianoEspañolPolskiРусский язык
 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

DC SERVICE s.r.o.
biuro podróży
Maiselova 4, 110 00 Praha 1
Reg. No. 27449556
B.R. OR MS Praha, dz. C, zakładka 112571


Zawarcie umowy

Umowa pomiędzy biurem podróży a klientem jest zawierana na podstawie usługi, zamówionej przez klienta, za którą została uiszczona opłata.
Płacąc klient potwierdza, że ​​zgadza się z niniejszym Regulaminem i akceptuje je w całości i wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera Visitprague.cz.
Potwierdzając rezerwację, biuro podróży zobowiązuje się zagwarantować klientowi usługę w określonym zakresie.


Warunki płatności

A) Biuro podróży ma prawo do zapłacenia 100% ceny usługi przed jej wykonaniem.
W przypadku wszystkich zarezerwowanych usług, płatność jest dokonywana przed przyjazdem, w terminie podanym na potwierdzeniu rezerwacji. Oferty specjalne i rezerwacje „last minute“ są objęte specjalnymi warunkami płatności. Płatności należy dokonać natychmiast, ponieważ liczba pokojów po cenie specjalnej jest zawsze ograniczona. W momencie, kiedy zostanie uiszczona opłata za zarezerwowane usługi, biuro podróży prześle klientowi voucher na odpowiednie zapłacone usługi i rezerwacja będzie objęta gwarancją.
Jeżeli płatność może zostać dokonana kartą MASTER/EUROCARD lub VISA, klient powinien uważnie wypełnić odpowiednie pola w formularzu płatniczym płatniczego terminalu bankowego, najpóźniej w terminie podanym w potwierdzeniu rezerwacji. Jeżeli klient nie posiada możliwości płacenia kartą MASTER/EUROCARD lub VISA, powinien skontaktować się z biurem, które udzieli mu informacji o innych możliwościach płatności (np. AMEX, JCB).
W przypadku niedotrzymania przez klienta terminu uiszczenia należności za wycieczkę, biuro podróży ma prawo anulować jego uczestnictwo we wycieczce, przy czym koszty związane z anulowaniem uczestnictwa (opłaty storno) ponosi klient.
B) W przypadku płatności za zamówione świadczenia wypłacane bezpośrednio do hotelu w dniu przyjazdu, agencja działał jako agent. W tym przypadku stosunki prawne związane są bezpośrednio pomiędzy hotelem a klientem. W tym przypadku agencja nie ponosi odpowiedzialności za wady lub potencjalnych szkód wynikających z niniejszej umowy.


Zabezpieczenie danych

Visitprague.cz wykorzystuje do komunikacji z klientami najnowocześniejsze zabezpieczenia 128/256-bitowego SSL kodowania za pośrednictwem certyfikatu EV SSL (Extended Validation Secure Socket Layer), który zabezpiecza komunikację poprzez szyfrowanie tekstów. Certyfikat EV SSL wydany przez agencję Comodo Group, Inc., USA, jest wykorzystywany przez ponad 99,3% wyszukiwarek internetowych i prezentacji.


Cena

Pod pojęciem ceny rozumie się ceną podaną w potwierdzeniu rezerwacji klienta. W przypadku zniżki ogłoszonej przez biuro podróży po potwierdzeniu rezerwacji klienta, biuro podróży nie uznaje prawa klienta do obniżonej ceny.


Prawa i obowiązki klienta

Do podstawowych praw klienta należą:
a) prawo do stosownego wykonania zarezerwowanych usług
b) prawo do dostatecznych informacji, jeżeli dotyczą one zarezerwowanych i zapłaconych usług
c) prawo do anulowania swojego uczestnictwa kiedykolwiek przed rozpoczęciem korzystania z usług, poprzez odstąpienie od umowy przy zachowaniu warunków opisanych w niniejszych Warunkach
d) prawo do ochrony danych, które podaje w zgłoszeniu na wycieczkę i pozostałych dokumentach, przed nieuprawnionymi osobami

Do podstawowych obowiązków klienta należą:
a) umożliwienie biuru podróży współpracy, która jest niezbędna do stosownego zagwarantowania i wykonania usług, w szczególności kompletne i prawdziwe wypełnienie odpowiednich formularzy
b) w przypadku osób poniżej 15 roku życia zapewnienie towarzystwa i opieki dorosłego uczestnika w czasie korzystania z usługi, podobnie zapewnienie towarzystwa i opieki osobom, których stan zdrowia tego wymaga
c) zapłacenie ceny zarezerwowanych usług przed ich wykonaniem
d) informowanie biura podróży i komentowanie swojego stanowiska odnośnie ewentualnych zmian we warunkach i zakresie uzgodnionych usług, a to bez zbytecznej zwłoki
e) przejęcie od biura podróży dokumentów niezbędnych do korzystania z usług
f) posiadanie do dyspozycji wszystkich dokumentów niezbędnych do wjazdu do danego kraju (dokument podróży, wiza, dokument ubezpieczenia zdrowotnego, świadectwo szczepień itp., – jeżeli są wymagane); obywatele innych państw mają obowiązek uzyskania informacji o obowiązku wizowym u przedstawiciela kraju, do którego podróżują, ew. przez który będą przejeżdżać i uzyskać potrzebne wizy
g) dotrzymywanie przepisów obowiązujących w odwiedzanym kraju, ew. miejscu i obiekcie; w przypadku złamania przepisów prawnych lub poważnego zakłócenia programu czy przebiegu wycieczki, biuro podróży ma prawo usunąć uczestnika z wycieczki, przy czym traci on prawo do pozostałych usług, podobnie jak prawo do zwrotu kosztów niewykorzystanych usług
h) powstrzymywanie się od postępowania, które mogłoby stanowić zagrożenie, zaszkodzić lub ograniczać pozostałych klientów w hotelu, autobusie itp.
i) zwrot kosztów ew. szkód, które klient spowodował w środku transportu lub zakwaterowaniu lub innym miejscu, w których korzystał z usług zagwarantowanych zgodnie z jego zamówieniem


Zmiany uzgodnionych usług i ich prawne konsekwencje, odwołanie wycieczki

 1. Przed rozpoczęciem wycieczki i korzystania z usług:

a) Jeżeli pojawią się okoliczności, które uniemożliwią biuru podróży zapewnienie usług według uzgodnionych warunków, biuro ma obowiązek wprowadzić odpowiednie zmiany i zapewnić klientowi usługi na porównywalnym poziomie ilościowym i jakościowym. Zmiany te biuro podróży powinno oznajmić klientowi bez zbytecznej zwłoki.

b) Klient posiada prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu uiszczonej opłaty lub kaucji, ew. na przekazanie zapłaconej kwoty na pokrycie kosztów usługi zastępczej bez jakichkolwiek opłat storno:

 • w przypadku odwołaniu wycieczki przez biuro podróży
 • w przypadku poważnej zmiany programu, trasy wycieczek krajoznawczych, miejsca zakwaterowania wycieczek pobytowych, sposobu transportu i ceny wycieczek; za poważną zmianę nie uważa się zmiany obiektów mieszkalnych, o ile obiekt zastępczy posiada taką samą lub wyższą kategorię, zmiany kolejności miejsc odwiedzanych w trasie, zmiany trasy przyjazdu/odjazdu ze względu na transport, bezpieczeństwo itp.

2) W ciągu korzystania z wycieczki:

a) Biuro podróży ma prawo do przeprowadzania operacyjnych zmian programu i oferowanych usług w ciągu wycieczki, jeżeli z ważnych powodów nie jest możliwa realizacja uzgodnionego programu i usług. W takim przypadku biuro podróży ma obowiązek:

 • zagwarantować program zastępczy i usługi, o ile to możliwe, w zakresie i o jakości takiej samej lub zbliżonej do oryginalnych warunków zarezerwowanych usług
 • zwrócić klientowi zapłaconą cenę niezrealizowanych usług, za które nie zostały zapewnione usługi zastępcze

W przypadku, że biuro podróży zapewni jako usługę zastępczą usługi tej samej lub wyższej jakości (np. zakwaterowanie w innym hotelu tej samej lub wyższej kategorii), inne roszczenia klienta z tego tytułu w stosunku do biura podróży są wykluczone.
Biuro podróży zastrzega sobie prawo do zmiany programu pod względem merytorycznym oraz czasowym z powodu ingerencji siły wyższej, z powodu decyzji organów państwowych lub nadzwyczajnych okoliczności (niestabilna sytuacja polityczna, strajki, problemy komunikacyjne, nieszczęścia i pozostałe okoliczności, na które biuro podróży nie miało wpływu lub nie mogło ich przewidzieć) i w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypływające ze zmiany programu i ceny wycieczki.

b) Biuro podróży nie ręczy za ewentualne opóźnienia z powodów technicznych, z powodu niesprzyjających warunków pogodowych, ew. z powodu przeciążenia tras komunikacyjnych, przejść granicznych, strajków czy siły wyższej; podróżujący przy planowaniu połączeń, urlopu, spotkań handlowych itp. powinien brać pod uwagę możliwość poważniejszego opóźnienia. W przypadku opóźnienia klient nie zyskuje prawa do zniżki czy innego zadośćuczynienia.


Odstąpienie od umowy przez klienta, opłaty storno, opłaty manipulacyjne

Klient ma prawo, kiedykolwiek przed rozpoczęciem wycieczki, odstąpić od umowy zawartej z biurem podróży. Fakt ten musi być oznajmiony na piśmie.
Umowa jest nieważna, a uczestnictwo anulowane w dniu, kiedy pisemne odstąpienie od umowy (storno) jest potwierdzone przez biuro podróży.
Jeżeli klient – pojedyncza osoba ( F.I.T.) odstąpi od umowy, ma obowiązek zapłacić biuru podróży następujące opłaty storno:

 • bez opłat storno do 48 godzin przed wycieczką.
 • w przypadku anulowania rezerwacji 48 godzin przed przyjazdem, opłata storno wynosi 100% ceny za pierwszy dzień pobytu
 • w przypadku anulowania rezerwacji w dzień przyjazdu, opłata storno wynosi 100% ceny zarezerwowanych usług
 • w przypadku, że klient nabywa usługi, niepodlegające zwrotowi (bezzwrotna) płatności, 100% opłat są wypłacane z chwilą zapłaty.

Biuro podróży zastrzega sobie prawo do ustanawiania w określonych terminach indywidualnych opłat storno – musi o nich poinformować klienta przed uiszczeniem opłaty z usługi.
Biuro podróży zastrzega sobie prawo do ustanawiania indywidualnych opłat storno dla pobytów grupowych – usługi dla grup osób – musi o nich poinformować klienta przed uiszczeniem opłaty z usługi.
Przez pełną cenę rozumie się kompletną cenę sprzedażną.
Przy określeniu liczby dni do obliczenia opłat storno, do ustalonej liczby dni dolicza się również dzień, w którym doszło do anulowania wycieczki.
Jeżeli klient w ogóle nie zgłosi się do korzystania z usług lub musi być wykluczony z korzystania z tych usług, biuro podróży ma prawo do zwrotu pełnej ceny zarezerwowanych usług.
W przypadku, że klient w ciągu korzystania z usług z własnej woli anuluje część zarezerwowanych usług lub nie wykorzysta którejś z zarezerwowanych usług, nie ma prawa do rekompensaty finansowej za niewykorzystane usługi.
W przypadku anulowania lub zmiany rezerwacji usług po wystawieniu zlecenia na usługi (vouchera), opłata manipulacyjna wynosi 25,- EUR za każdą czynność.
W przypadku, że klient nabywa usługi, niepodlegające zwrotowi (bezzwrotna) płatności, 100% opłat są wypłacane z chwilą zapłaty.Reklamacje, odpowiedzialność za szkody

W przypadku, że zakres lub jakość oferowanych usług jest niższa niż wcześniej ustalono, klientowi przysługuje prawo do reklamacji. Swoje roszczenia wypływające z reklamacji klient musi przedłożyć biuru podróży po zauważeniu niedostatków, najlepiej na piśmie, bez zbytecznej zwłoki, nie później niż 15 dni od daty zakończenia oferowanych usług. Po upłynięciu tego terminu klient może dochodzić swoich roszczeń jedynie wtedy, jeśli do niedotrzymania tego terminu doszło bez jego winy, nie później jednak niż do 3 miesięcy od dnia, kiedy miała być zakończona usługa, inaczej traci prawo do reklamacji.
Reklamacje można również złożyć w biurze podróży, które pośredniczyło w zawarciu umowy z biurem podróży. Jeżeli pojawią się wady w realizacji usług, klient ma obowiązek współpracować w tym kierunku, aby nie doszło do ewentualnych szkód lub aby były one jak najmniejsze. Klient ma w szczególności obowiązek wszystkie swoje zastrzeżenia zgłaszać natychmiast w czasie korzystania z usługi biuru podróży, ewentualnie kierownikowi hotelu oferującemu usługi lub innemu odpowiedzialnemu pracownikowi, tak, aby można było w czas przeprowadzić naprawę na miejscu. Jeżeli klient z własnej winy zapomni zgłosić zastrzeżenia, nie posiada prawa do zniżki. Klient ma obowiązek zaoferować współpracę potrzebną do załatwienia reklamacji. Spóźnione i nieudokumentowane reklamacje nie będą brane pod uwagę.
Biuro podróży nie ręczy za poziom obcych usług w przypadku imprez, które klient zamówi na miejscu w hotelu czy innej organizacji.
Jeżeli dojdzie do okoliczności, których powstanie, przebieg i skutek jest niezależny od działalności i postępowania biura podróży (vis maior) lub do okoliczności ze strony klienta, na podstawie których klient w całości lub w części nie wykorzysta usług zarezerwowanych, zapłaconych i zagwarantowanych przez biuro podróży, klient nie ma, jeżeli nie zostało to odrębnie uzgodnione, prawa do zwrotu kosztów lub obniżenia ceny tych usług.
Biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, o ile była ona spowodowana przez:

 • klienta
 • osobę trzecią, która nie jest związana z korzystaniem z oferowanych usług
 • nieodwracalne zdarzenie, do którego nie można było nie dopuścić nawet przy podjęciu wszelakich starań, których można wymagać

Ubezpieczenie podróżne klienta

Ceny oferowanych usług nie obejmują ubezpieczenia podróżnego – biuro podróży nie ponosi zatem kosztów żadnych niebezpieczeństw.
Biuro podróży zaleca klientom wykupienie ubezpieczenia podróżnego, które może pokrywać koszty takich niebezpieczeństw (zdrowotne, urazowe, utrata bagażu, odpowiedzialność za szkody, anulowanie wycieczki itp.).


Szczególne postanowienia

Biuro podróży opracowuje dane osobowe swoich klientów za ich zgodą w ograniczonym zakresie:
Opracowywane są dane osobowe klienta – tytuł, imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mailowy do kontaktu pocztą elektroniczną. Dane te mogą być udostępnione pracownikom DC SERVICE, uprawnionemu wykonawcy oraz przekazywane osobom, które mają uprawnienia do wykonywania usług ruchu turystycznego oraz osobom uprawnionym do oferowania i sprzedawania usług oferowanych bezpośrednio lub za pośrednictwem biura podróży DC SERVICE. Podanie wymienionych danych jest dobrowolne.
Przy opracowywaniu danych osobowych klienta DC SERVICE ma obowiązek dbać o to, aby nie ucierpiały prawa klienta, szczególnie prawo do zachowania godności ludzkiej.
Zgodnie z tym artykułem klient ma prawo kiedykolwiek w formie pisemnej odwołać swoją zgodę na opracowywanie jego danych osobowych.
Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do aktualizowania danych, podobnie jak i pozostałe prawa zgodne z § 21c ustawy nr 101/2002 DzU CR.


Postanowienie końcowe

Niniejsze Ogólne warunki wchodzą w życie 20 września 2008 roku i odnoszą się do wszystkich usług, oferowanych przez biuro podróży DC SERVICE s.r.o.
Ewentualna nieważność poszczególnych postanowień nie ma wpływu na ogólne obowiązywanie niniejszych Warunków.
Praga, 22.09.2008

Oto tekst pokazany na zlecenie Komisji Europejskiej oraz zgodnie z ustawodawstwem Republiki Czeskiej:
W przypadku, gdy pomiędzy nami a konsumentem do powstania sporu konsumenta wynikających z umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, które nie mogą być rozwiązane w drodze wzajemnego porozumienia, konsument może złożyć wniosek do rozstrzygnięcia sądowego sporach organ wyznaczony sądowych rozstrzyganie sporów konsumenckich, czyli czeska inspekcja biznesu Urząd Generalnego Inspektoratu - wydział ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 E-mail: adr@coi.cz~~number=plural Web: adr.coi.cz Konsumenci mogą również skorzystać z platformy do rozstrzygania sporów online która została ustanowiona przez Komisję Europejską pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“